آيا مي دانيد انسان در عرض يک دقيقه چه بلايي سر زمين مي آورد؟ فقط تصور کنيد که بتوانيم سن زمين را که غير قابل تصور است، فشرده کنيم و هر 100 ميليون سال آن را يک سال در نظر بگيريم.

در اين صورت کره زمين مانند فردي 46 ساله خواهد بود
!

درباره
سالهاي مياني زندگي او نيز اطلاعات کم و بيش پراکنده اي داريم. اما اين را مي دانيم که در سن 42 سالگي، گياهان و جنگل ها پديدار شده و شروع به رشد و نمو کرده اند
.

اثري از دايناسور ها و خزندگان عظيم الجثه تا همين يکسال پيش نبود
!

يعني
زمين آنها را در سن 45 سالگي به چشم خود ديد و تقريباً 8 ماه پيش پستانداران را بدنيا آورد و آخر هفته دوران يخ سراسر زمين را فرا گرفت
.

انسان جديد فقط حدود 4 ساعت روي زمين بوده و طي همين يک ساعت گذشته کشاورزي را کشف کرده است
!!
بيش از يک دقيقه از عمر انقلاب صنعتي نمي گذرد و
...

حالا ببنيد  انسان در اين يک دقيقه چه بلايي سر اين بيچاره 46 ساله آورده است
.

او از اين پزشک يک آشغال داني  کامل ساخته هست
.

او
خودش را به نسبت هاي سرسام آوري زياد کرد، و نسل 500 نفر از جانداران را منقرض کرده است.  سوخت هاي اين سياره را مال خود کرده  و همه را به يغما برده است! والان هم مثل کودکي معصوم و بي تقصير ايستاده و به اين حمله برق آسا نگاه مي کند
!!!